Hamam & Spa

Suyun Ýçine Ýþleyen Kültür: Türk Hamamý
Sýcaktan al al olmuþ yanaklarýyla etli butlu kadýnlar uzanýr göbek taþýna… Börekler açýlýr akþamdan, tatlýlar hazýrlanýr, þerbetler konur taslara… Þarkýlar yükselir hep bir aðýzdan, keyifli sohbetler edilir… Hep bir sebep bulunur bu güzelliði paylaþmaya…
Aydýnlýk ve geniþ bir mekânýn ortasýnda, elli dereceye varan sýcaklýkta, günün yorgunluðunu iri kýyým tellaðýn kesesi ve ovuþlarýyla geride býrakan bedenler... Dört yaný çeviren iþlemeli mermerden duvarlarý ve yüksek kubbeli yapýsýyla sadece temizlenilen bir yer deðil, toplumsal hayatýn vazgeçilmez bir parçasý… Tellaðý, natýrý, külhanbeyi ile yaþayan ve kuþaklar boyu aktarýlan bir kültürün simgesi... Birçoðumuzun çocukluk yýllarýnda tanýþtýðý haz.
Hamam, Anadolu kültürünün oldukça önemli bir parçasý. Tarih sahnesine 6 bin yýl önce Sümerlerle çýkmýþ, ardýndan tarihte adý geçen hemen her medeniyetin kültürel bir parçasý olmuþ. En anlamlý ve en sýk “Türk” adýyla söylenegelmiþ. Öyle ki turistler, “Türkiye” dendiðinde, akýllarýna gelen ilk þey olarak, çoðunlukla “Türk hamamý” derler.
Türk hamamý, Türk banyosu geleneðinin, XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Anadolu’nun hamam kültürüyle birleþiminden ortaya çýkan bir yapýdýr. Bu tarihten baþlayarak ülkenin dört bir yanýnda inþa edilen hamamlarla 17. yüzyýlda, sadece Ýstanbul’da, yaklaþýk 15 bin hamam olduðu biliniyor. Bu devirde insanlar, çeþitli fýrsatlarý kollar, birçok nedenle (nefse, gelin, güvey, adak, kýrk, sünnet hamamý; hamamda kýz beðenme...) hamama giderlerdi. Hamamlar, kapalý Osmanlý toplumunda, zevk ve eðlencenin her çeþidinin yaþandýðý mekânlardý. Erkek ve kadýn hamamýnýn ayrý olmadýðý "tek hamamlar"da, çoðunlukla gündüzler kadýnlara ayrýlýrken, erkekler ise sabah erken saatlerde ya da gece yýkanýrdý.
Bugün, ülkemizin bazý bölgelerinde tarihe tanýklýk etmiþ ve hâlâ iþler durumda olan hamamlarýmýz yok deðil… Ýstanbul baþta olmak üzere birçok þehrimizde (Bursa, Afyon, Kayseri, Mardin vb.) tarihi hamamlara ve hamam müdavimlerine rastlamak mümkün. 
Türk kültürünün önemli bir parçasý olan hamam sefasýný yaþamak isteyenler için, özellikle Ýstanbul’da, Osmanlý mimarisinin izlerini taþýyan hamamlar, yerli ve yabancý turistlerin raðbet ettiði mekânlar arasýnda. Tarihi hamamlarýmýzýn yaný sýra, günümüzün modern Türk hamamlarý da bu kültürümüzün yaþamasýna imkan tanýmakta. Bunun yaný sýra birçok lüks otel, bünyesinde iþlettiði küçük Türk hamamlarýyla bu hazzý konuklarýna sunuyor. 
Hamamýn insan saðlýðýna yararý çoktur. Uzun süre kalmamak kaydýyla, sýcak su ve sabunla yapýlacak temizlik için en uygun yer olan hamamda, terleyen vücudun, lif ya da keseyle ovularak yýkanmasý, kan dolaþýmýný hýzlandýrdýðý için rahatlatlýk hissi verir.
Türk hamamý baþlýca üç bölümden oluþur:
Soyunma yerleri: Geniþ bir sofa ve bunun çevresinde bölmeli sekiler bulunur. Yýkanan kimseler, bu sekilerde uzanýp dinlenirler.
Yýkanma yerleri: Soðukluktan geçilerek girilir. Burasý da bazý bölümlere ayrýlýr. “Kurna baþý” denilen, herkesin teker teker yýkandýðý yer; “halvet” adý verilen, kapalý ve yalnýz baþýna yýkanma hücreleri; bir de üzerine uzanýp ter dökülen “göbek taþý”. Göbek taþý, hamamýn mermer kaplý zemininden daha yüksek yapýlmýþtýr ve çeþitli geometrik þekillerde olabilir.
Isýtma yeri (külhan): Hamamýn altýnda ateþ yanan yerdir. Alev ve duman, mermer zeminin altýndaki özel yollardan, duvar içlerinden geçer, "tüteklik" adý verilen bacadan çýkar.

ODALAR

YİYECEK İÇECEK

DESTEK

360 TUR

TÜRK HAMAMI

NEREDEYİZ

Haber Turvan: