Check in
Check out

ROOMS

EAT DRINK

HELP

360 TOUR

TURKISH BATH

WHERE IS?

ODALARIMIZ

44 oda + 1 suite - toplam 110 yatak kapasinde olan otelimizin tüm odalarinda yüksek konforunuz için her türlü ayrýntý düþünülüþtür. Tek kisilik (Single), 2 kisillik (Double), 3 Kisilik (Triple) standard oda seçeneklerinin yaný sýra 4 kiþilik konaklamalar için Quad oda opsiyonumuz mevcuttur. 4 kiþilik odalarýmýz Triple (3 kisilik) odalara ilave olarak 1 adet standard ek yatak saðlanýr. 

TURVAN HAMAM & SPA

Hmam, Anadolu kültürünün oldukça önemli bir parçasý. Tarih sahnesine 6 bin yýl önce Sümerlerle çýkmýþ, ardýndan tarihte adý geçen hemen her medeniyetin kültürel bir parçasý olmuþ. En anlamlý ve en sýk “Türk” adýyla söylenegelmiþ. Öyle ki turistler, “Türkiye” dendiðinde, akýllarýna gelen ilk þey olarak, çoðunlukla “Türk hamamý” derler. Türk kültürünün önemli bir parçasý olan hamam sefasýný yaþamak isteyenler için, özellikle Ýstanbul’da, Osmanlý mimarisinin izlerini taþýyan hamamlar, yerli ve yabancý turistlerin raðbet ettiði mekânlar arasýnda.

Haber Turvan: